BIP - Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej - STUDIO

Deklaracja dostępności - BIP - Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO

Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://coekstudio.nowybip.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2013

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.04.2020

Status zgodności pod względem ustawy:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  •     Część starszych plików nie posiada opisów i mogły być zamieszczone jako pliki JPG. Wszystkie nowe materiały będą odpowiednio opisywane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 01.04.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Jakubiak, e-mail: studio@coekstudio.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 570 809 003 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do RPO).

Dostępność architektoniczna

Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO posiada dwie siedziby.

Główna siedziba Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej STUDIO mieści się przy ul. 17 stycznia 56a, 06-400 Ciechanów.

Do budynku prowadzi jedno wejście znajdujące się przy ul. 17 stycznia 56a. Przy wejściu do budynku znajdują się schody oraz podjazd dla wózków.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i wszystkie pomieszczenia zajęciowe w budynku. By dostać się do sekretariatu należy skręcić w lewo od wejścia, przejść na koniec korytarza, a następnie skręcić w prawo. Dla osób niepełnosprawnych dostępna jest winda schodowa.

W budynku znajdują się trzy toalety dla niepełnosprawnych, na każdej kondygnacji. Na parterze (w połowie korytarza po lewej stronie), na poziomie -1 (na samym końcu po prawej stronie od schodów), oraz na poziomie +1 (na prawo od schodów).

Przed budynkiem są miejsca parkingowe, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Pomieszczenia zajęciowe są oznaczone alfabetem brajla, nie ma oznaczeń kontrastowych. Pracownicy nie potrafią porozumiewać się w języku migowym.

Strona internetowa częściowo spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA. Na stronie dostępna jest wersja kontrastowa oraz opcja czytająca.

Druga siedziba, Kamienica Warszawska 18, mieści się przy ul. Warszawska 18, 06-400 Ciechanów.

Do budynku prowadzą trzy wejścia. Dwa od ulicy Warszawskiej (do kamienicy i bezpośrednio do klubokawiarni) i jedno od ulicy Zygmunta Sierakowskiego (do klubu seniora). Przy wejściu do kamienicy i klubu seniora znajdują się schody i podjazd dla wózków. Wejście do klubokawiarni nie wymaga podjazdu dla osób na wózkach, nie ma żadnych przeszkód.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i wszystkie pomieszczenia zajęciowe w budynku. Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze w biurze Klubu Młodego Odkrywcy. W budynku znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych, która jest umiejscowiona po lewej stronie od wejścia do kamienicy (należy przejść przez drzwi).

W budynku znajduje się jedna toaleta dla osób niepełnosprawnych, umiejscowiona jest na parterze między klubokawiarnią a klubem seniora.

Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych.  

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Pomieszczenia zajęciowe są oznaczone alfabetem brajla, nie ma oznaczeń kontrastowych. Pracownicy nie potrafią porozumiewać się w języku migowym.

Strona internetowa częściowo spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA. Na stronie dostępna jest wersja kontrastowa oraz opcja czytająca.